За връзка с нас
Пловдив, България,
info@digitalmarketing.bg
Търсите бизнес партньор?
info@digitalmarketing.bg
Тел: +359 988 98 2222
Назад

Бизнес – история, видове, съвети

Интересно е, че не много от нас знаят какво точно представлява бизнесът. Да, всички чуваме този термин ежедневно, но ни се струва трудно да го определим или обясним. Ето защо ще обсъдим какво е бизнес? Неговото понятие, видове, форми и много други. Така че продължете да четете, за да направим нещата по-ясни.

Какво е бизнес?

Терминът “бизнес” се отнася до организация или стопанска единица, която се занимава с търговски, промишлени или професионални дейности. Целта на бизнеса е да организира някакъв вид икономическо производство на стоки или услуги. Предприятията могат да бъдат юридически лица със стопанска цел или организации с нестопанска цел, изпълняващи благотворителна мисия или подпомагащи социална кауза. Предприятията варират по мащаб и обхват от еднолични търговци до големи международни корпорации.

Терминът “бизнес” се отнася и до усилията и дейностите, предприети от физически лица за производство и продажба на стоки и услуги с цел печалба.

Ключови точки:

 • Бизнесът се определя като организация или предприемаческа единица, която се занимава с търговски, промишлени или професионални дейности.
 • Предприятията могат да бъдат организации със стопанска цел или организации с нестопанска цел.
 • Видовете предприятия варират от дружества с ограничена отговорност до еднолични търговци, корпорации и партньорства.
 • Някои бизнеси се управляват като малки операции в един отрасъл, докато други са големи операции, които се разпростират в много отрасли по света.

История на бизнеса 

Бизнесът, какъвто го познаваме, води началото си отпреди 3000 години от Индия и Китай, където фирмите – със структури, подобни на еднолични дружества, партньорства и корпорации. По това време те започват да сключват договори и да притежават собственост, като по същество създават основните рамки на бизнеса, които използваме днес.

От 1500 г. нататък виждаме първите няколко подкрепяни от държавата компании, като Холандската източноиндийска компания и Британската източноиндийска компания, които поемат глобални бизнес предизвикателства и обменят стоки далеч от дома.

След Индустриалната революция през 1790 г. бизнесът се променя на всеки около 50 години, формиран от нови изобретения, търговия и променящи се потребителски навици.

Еволюция на бизнеса

Когато инфраструктурата в много части на света започва да се развива и подобрява, това намалява транспортните разходи. В света на бизнеса се наблюдава експоненциално нарастване на световната търговия. Днес е немислимо един бизнес да бъде ограничен само в границите на една държава.

В крайна сметка управлението на бизнеса се превръща в кариера, която хората могат да преследват, и през 1900 г. бизнес потенциалът започва да изглежда безкраен.

Въпреки това бизнесът не винаги е протичал гладко в историята. Голямата депресия през 30-те години на ХХ век и финансовата криза през 70-те години на ХХ век са само някои от примерите за глобални икономически неуспехи, които забавят развитието на бизнеса.

Въпреки това, тези неуспехи формират начина, по който хората мислят за бизнеса, за неговите рискове, но и за потенциала му. Бизнесът е играл жизненоважна роля в човешката история и общество и безспорно ще продължи да я играе и в бъдеще. Остава обаче въпросът какво можем да очакваме в бъдеще?

Бъдеще на бизнеса

Два основни фактора ще определят бизнеса в бъдеще и те вече са започнали да го правят. Следователно можем да очакваме, че те ще продължат да играят много по-значима роля в световен мащаб.

Дигитална трансформация

Първо, трябва да разгледаме въздействието на дигиталната трансформация. Това звучи като доста голяма дума и може би може да изглежда, че й липсва реално значение, но може би е най-добрият начин да се обхване ролята на технологиите в бизнеса и обществото.

Дигиталната трансформация по същество се отнася до новото използване на дигиталните технологии за решаване на традиционни бизнес проблеми. Тези дигитални технологии дават възможност за нови видове иновации и творчество, а не просто подпомагат традиционните методи. Помислете за изкуствен интелект, електронна търговия, финтех, изцяло нови бизнес модели… списъкът може да бъде продължен.

Корпоративна социална отговорност” (КСО)

Друга важна тенденция в света на бизнеса е понятието “корпоративна социална отговорност” (КСО). Корпоративната социална отговорност е саморегулиращ се бизнес модел, който помага на компанията да бъде социално отговорна – пред себе си, пред заинтересованите страни и пред обществото.

Това е по-широк отговор на нарастващата загриженост и познания за ролята на бизнеса в обществото. Понякога те са много големи участници и би трябвало да носят отговорност за своите действия – добри или лоши.

КСО може да означава всичко – от въздействието, което даден бизнес оказва в икономически, социален, политически или екологичен план. С други думи, това е, когато бизнесът работи в полза на обществото и околната среда, вместо да оказва неблагоприятно въздействие върху тях.

Разбиране на бизнеса

Терминът “бизнес” често се отнася за организация, която работи по търговски, промишлени или професионални причини. Концепцията започва с идея и име, като може да се наложи да се направи задълбочено проучване на пазара, за да се определи доколко е възможно идеята да се превърне в бизнес. Предприятията често изискват бизнес планове, преди да започнат дейността си. Бизнес планът е официален документ, който очертава целите и задачите на компанията и изброява стратегиите и плановете за постигане на тези цели и задачи. Бизнес плановете са от съществено значение, когато искате да заемете капитал за започване на дейност.

Определянето на правната структура на бизнеса е важен фактор, който трябва да се вземе предвид, тъй като на собствениците на бизнес може да се наложи да осигурят разрешения и лицензи и да спазват изискванията за регистрация, за да започнат законни операции. В много държави корпорациите се считат за юридически лица, което означава, че бизнесът може да притежава собственост, да поема дългове и да бъде съден в съда.

Бизнес размери

В съответствие с Директива 2013/34/ЕС новият Закон за счетоводството въвежда в българското вътрешно законодателство критерии за категоризиране на предприятията и икономическите групи.

Предприятията се категоризират в следните групи: микропредприятия, малки предприятия, средни предприятия и големи предприятия.

За да бъде категоризирано дадено предприятие като микро, малко, средно или голямо, е необходимо към 31 декември на текущата година то да отговаря на стойностите на два от следните три критерия (посочени в таблицата по-долу): балансова стойност на активите, нетни приходи от продажби, средна численост на персонала, както следва:

 

Предприятия
Балансова стойност на активите (хил. лв.)
Нетни приходи от продажби (хил. лв.)
Средна численост на персонала (бр.)
Микропредприятия
До 700
До 1 400
До 10
Малки предприятия
До 8 000
До 16 000
До 50
Средни предприятия
До 38 000
До 76 000
До 250
Големи предприятия
Над 38 000
Над 76 000
Над 250

Законът въвежда категоризиране на българските икономически групи като малки, средни и големи в зависимост от достигането на два от посочените в таблицата по-долу три критерия. Показателите за икономическите групи се изчисляват на база сумиране на показателите за предприятието майка и дъщерните му предприятия.

Видове бизнеси

Има различни видове предприятия, от които можете да избирате, когато създавате дружество, като всяко от тях има собствена правна структура и правила. Обикновено има четири основни вида предприятия: Еднолични търговци, партньорства, дружества с ограничена отговорност и корпорации.

Едноличен търговец

Едноличният търговец е бизнес, който се притежава и управлява от едно лице и не изисква регистрация. Ако управлявате едноличен бизнес, правителството автоматично ви счита за едноличен търговец. Въпреки това, в зависимост от продуктите и местоположението ви, може да се наложи да се регистрирате за местни разрешителни за бизнес във вашия град или щат.

Едно важно нещо, което трябва да се отбележи, е, че няма правна или финансова разлика между бизнеса и собственика на фирмата. Това означава, че вие като собственик на бизнеса сте отговорни за всички печалби, задължения и правни проблеми, с които бизнесът ви може да се сблъска. Обикновено това не е проблем, стига да плащате сметките си и да поддържате честни бизнес практики.

Едноличните дружества са най-разпространеният вид онлайн бизнес поради своята простота и това, че са лесни за създаване. Ако сами започвате бизнес в областта на електронната търговия, едноличният търговец вероятно е най-добрият вид бизнес за вас. Ако започвате бизнес с един или повече партньори, продължете да четете.

Общо партньорство

Общото дружество е бизнес, притежаван от двама или повече души, които си поделят отговорностите и печалбите. Партньорството с друго лице предлага много предимства – можете да обедините ресурсите и знанията си с друго лице, да осигурите частно финансиране и др. Само имайте предвид, че в рамките на общото партньорство отговорностите и задълженията се разпределят поравно между всеки член.

Партньорството изисква да регистрирате фирмата си във вашия щат и да създадете официално фирмено име. След това ще трябва да получите бизнес лиценз, както и всякаква друга документация, с която щатската служба може да ви помогне. Освен това ще трябва да регистрирате бизнеса си в данъчната служба за данъчни цели.

Въпреки че това може да изглежда като сложен процес, партньорството има много предимства, така че ако искате да имате съсобственик, не се страхувайте да го направите – много онлайн компании са създадени с помощта на партньорства. Да имаш някой, който да ти помогне да споделиш работата по стартирането на нов бизнес, определено си заслужава допълнителната документация.

Ограничено партньорство 

Командитното дружество (КД) е разклонение на общото дружество. При ограниченото партньорство има две групи съдружници: Общият съдружник и ограничено отговорният съдружник. Главният съдружник обикновено участва в ежедневните бизнес решения и носи лична отговорност за бизнеса. Ограниченият съдружник (обикновено инвеститор) не носи отговорност за дълговете и не участва в обичайното бизнес управление на дружеството.

Въпреки че може да не е толкова разпространен, той е чудесен залог за фирми, които искат да наберат капитал от инвеститори, които не се интересуват от работата по ежедневните аспекти на дейността ви. Подобно на общото партньорство, ако сключите договор за ограничено партньорство, ще трябва да регистрирате фирмата си в щата, да установите фирмено име и да информирате данъчната служба за новия си бизнес.

Отново този вариант е най-често срещан за тези, които търсят долари за инвестиции, така че имайте предвид това, когато проучвате възможностите за партньорство.

Корпорация

Корпорацията е напълно независим бизнес, който се състои от множество акционери, на които са предоставени акции в бизнеса. Най-разпространената форма е така наречената “С корпорация”, която позволява на вашия бизнес да приспада данъци подобно на физическо лице – уговорката е, че печалбите ви ще бъдат обложени два пъти, както на корпоративно, така и на лично ниво.

Не позволявайте на този факт да ви възпре – това е изключително разпространено и ако в момента работите за компания с няколко служители, вероятно тя използва именно тази бизнес структура. Ще трябва да подадете много специфични документи в държавата, последвани от получаване на съответните бизнес лицензи и разрешителни.

Ако започвате като по-малък бизнес – особено такъв, който работи само онлайн – обявяването ви за корпорация не би било подходящо. Ако обаче вече сте утвърден бизнес с няколко служители, вписването на фирмата ви като корпорация може да е правилен ход.

Дружество с ограничена отговорност 

Дружеството с ограничена отговорност, по-известно като ООД, е смесица от партньорство и корпорация, създадена, за да улесни стартирането на малък бизнес. То е и един от най-популярните видове бизнес за стартиращи предприятия. Вместо акционери, собствениците на ООД се наричат членове. Без значение колко членове има дадено ООД, трябва да има управляващ член, който да се грижи за ежедневните бизнес операции.

Основната разлика между ООД и корпорацията е, че ООД не се облагат с данъци като отделен бизнес субект. Вместо това, всички печалби и загуби се прехвърлят от бизнеса към членовете на ООД, които отчитат печалбите и загубите в лична данъчна декларация.

Хубавото при упражняването на дейност в ООД е, че членовете не носят лична отговорност за бизнес решенията или действията на въпросното дружество, а създаването на ООД е свързано с много по-малко документи в сравнение с корпорацията. ООД са още един от най-разпространените видове онлайн бизнеси, тъй като позволяват на малки групи хора лесно да създадат съвместно дружество.

Организация с нестопанска цел

Организацията с нестопанска цел е вид бизнес, който е предназначен за насърчаване на образователни или благотворителни цели. Аспектът “нестопанска цел” се проявява в това, че всички пари, спечелени от дружеството, трябва да бъдат задържани от организацията за покриване на нейните разходи, програми и др.

Имайте предвид, че съществуват няколко вида организации с нестопанска цел, като много от тях могат да получат статут на “освободени от данъци”. Този процес изисква подаване на документи, включително заявление, до правителството, за да ви признае като организация с нестопанска цел. В зависимост от параметрите на вашия нов бизнес те ще могат да ви кажат в коя категория е най-добре да попаднете.

Kооперация

Последният в нашия списък е кооперация, който е предприятие, изцяло притежавано и управлявано в полза на членовете на организацията, които ползват услугите му. С други думи, всичко, което е спечелено от кооперацията, след това се споделя между самите членове и не е необходимо да се изплаща на външни заинтересовани страни и т.н.

За разлика от други видове предприятия, които имат акционери, кооперациите продават дялове на “членовете” на кооперацията, които след това имат право на глас в операциите и ръководството на самата кооперация. Основната разлика в процеса на превръщане в кооперация за разлика от другите изброени видове бизнес е, че вашата организация трябва да създаде устав, да има заявление за членство и да има съвет на директорите с уставно събрание на членовете.

Как да стартирате бизнес?

Има няколко стъпки, които трябва да извървите, за да започнете бизнес. Това включва провеждане на проучване на пазара, разработване на бизнес план, търсене на капитал или други форми на финансиране, избор на местоположение и бизнес структура, избор на подходящо име, подаване на документи за регистрация, получаване на данъчни документи (идентификационни номера на работодател и данъкоплатец) и получаване на разрешителни и лицензи. Добра идея е също така да откриете банкова сметка във финансова институция, за да улесните ежедневните си банкови нужди.

Как да стартирате онлайн бизнес?

Стартирането на онлайн бизнес включва някои от същите стъпки като при традиционния бизнес, с няколко изключения.

Преди всичко останало все още трябва да направите проучване на пазара и да разработите бизнес план. След като това е направено, изберете име и структура за бизнеса си, след което подайте всички документи за регистрация на организацията си.

Вместо да търсите физическо местоположение, изберете платформа и проектирайте уеб сайта си. Преди да стартирате бизнеса си, трябва да намерите начин да изградите своя целеви пазар. Независимо дали това става чрез традиционни маркетингови средства или по-креативни начини като социалните мрежи.

Как да измислите име на бизнес?

Името на вашия бизнес трябва да отговаря на вида на организацията, която планирате да управлявате. И трябва да бъде запомнящо се – нещо, към което хората ще се насочат и ще го запомнят, да не говорим, че ще го свързват с вас, както и с продуктите и услугите, които планирате да продавате. Оригиналността е от ключово значение. И най-важното, това трябва да е име, което вече не се използва от някой друг. Влезте в интернет и направете търсене на име на фирма, за да видите дали то е налично или вече регистрирано.

Как да напишете бизнес план?

Бизнес плановете са от съществено значение за управлението на вашия бизнес и могат да ви помогнат да осигурите финансирането, от което се нуждаете, за да започнете дейността си. Можете да избирате между традиционен или икономичен план.

Традиционният бизнес план съдържа много подробности, включително резюме на компанията, как тя планира да успее, информация за пазара, управление, продукти и услуги, маркетинг и прогнози за продажбите.

Оскъдните формати са кратки и съдържат полезна информация. Например подробности за партньорството, очертания на бизнес дейностите и взаимоотношенията с клиентите, структурата на разходите и потоците от приходи.

Предизвикателства пред бизнеса

Управлението на бизнес не е лесна задача, особено когато става въпрос за корпорации. Всеки бизнес трябва да се сблъска с вътрешни и външни предизвикателства, като например.

 • Справяне с бъдещата несигурност, като например пазарни тенденции, тенденции на клиентите, променяща се икономическа среда. Бизнесът трябва да бъде проактивен, за да остане конкурентоспособен на пазара.
 • Ефективното и ефикасно наблюдение на организационните резултати е друго предизвикателство за всеки бизнес. Ръководството трябва да оцени какво работи за него и какво не. Те трябва да разработят ключови показатели за ефективност (KPI) и опит в тълкуването и съобщаването на показателите за по-добро вземане на решения.
 • Управлението на финансите е един от най-важните елементи в бизнеса и също толкова предизвикателно. Бизнесът трябва да знае къде да инвестира (интелигентни инвестиции).кога и как да намали разходите, да поддържа добър паричен поток, как да увеличи маржа на печалбата и т.н.
 • Бизнесът трябва да се съобразява с всички разпоредби или правила, установени от властите. Те могат да включват корпоративна социална отговорност, икономически политики, правни задължения и др.
 • Интеграцията между бизнеса и технологиите на постоянна основа е друго предизвикателство за бизнеса. Технологичният напредък е дори по-бърз от скоростта на светлината. Ще изостанете в линията, ако не можете да сте в крак с тях.
 • Наемането и управлението на квалифицирана работна сила винаги е херкулесова задача за всеки бизнес. Вашата работна сила може да създаде или разруши организацията ви. Наемането на “неподходящи” хора може да разруши организацията ви за нула време. Хората с професионални умения, нагласи и адаптивно мислене са действителните активи на вашия бизнес.
 • Управлението на данни може да е сравнително нов участник в бизнес сферата. Но много бързо се превърна в неразделна част от нея. Събирането, категоризирането, интерпретирането и след това ефективното използване на данните е ключът към успеха в съвременния бизнес свят.

Заключение

Всеки бизнес в областта на електронната търговия е различен, така че няма “най-добра” форма на организация на бизнеса, с която да започнете. Седнете и прегледайте обстойно бизнес плана си, за да определите как изглежда дългосрочното бъдеще на вашата компания. Това ще ви помогне по-добре да решите какъв вид бизнес да упражнявате въз основа на нуждите на самия бизнес.

 

Дайте Оценка

0 / 5 Оценка 5 Гласували 89

Вашата оценка:

Andreyana Kulina
Andreyana Kulina

Оставете Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *